คุณกำลังถูกนำไปยังเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เว็บไซต์เหล่านี้อยู่ในกระบวนการของการปรับปรุงและจะถูกย้ายไปยังเว็บไซต์ โครแมกซ์

You are at Cromax International

Visit the Group Site axaltacoatingsystems.com

CROMAX Country Sites
FIVE STAR

You are at Cromax International | Visit the Group Site axaltacoatingsystems.com

  • Contact
  • Worldwide Close country selector
  • Contact

รายละเอียดการฝึกอบรม


วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงความแตกต่างระหว่างสีระบบน้ำกับสีระบบโซลเว้นท์เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำงานสีพ่นรถยนต์ระบบน้ำ  อาทิ ปืนพ่นสี ห้องพ่นสี และอุปกรณ์ทำให้สีพ่นรถยนต์ระบบน้ำแห้งตัว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงเทคนิคพื้นฐานการพ่นซ่อมสีพ่นรถยนต์ระบบน้ำอย่างถูกวิธี ทั้งการพ่นทั้งชิ้นงาน และการพ่นซ่อมเฉพาะจุด
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงสาเหตุของปัญหาต่างๆ แนวทางการแก้ไข ตลอดจนแนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานผลิตภัณฑ์สีระบบน้ำ
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงการใช้ผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์ระบบน้ำอย่างถูกวิธี

คุณสมบัติของผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม :

ช่างพ่นสีในศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง ที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์ระบบน้ำ


ระยะเวลาการอบรม :

3 วัน


จำนวนผู้เข้ารับการอบรม :

ไม่เกิน 8 ท่าน

CTC
  • Print
  • Print page to PDF
  • Print page to PDF